نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرشیو نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

آرشیو نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی


این آرشیو شامل مجموعه ای از سری کامل نقشه های توپوگرافی پوشش سراسری ایران با مقیاس های 1:50000و 1:250000 و همچنین نقشه های زمین شناسی پوشش سراسری ایران با مقیاس های 1:100000 و 1:250000 و 1:500000 و نیز نقشه های موضوعی می باشد که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروههای آموزشی جهت دروس تخصصی خود از آنها استفاده می کنند.