نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداری و مالی

اداری و مالیمعاونت اداری و مالی دانشکده شامل زیر مجموعه های امور اداری، رفاهی ،پشتیبانی و حسابداری می باشد که کلیه امور اداری ، مالی، پشتیبانی، خدماتی و حفظ و حراست از اموال دانشکده را برعهده دارند.

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                            دکتر محمد رضا جلوخانی نیارکی معاون اداری و مالی دانشکده جغرافیا

                                                                            

اطلاعات تکمیلی