نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

پروژه های بنیادی اعضاء هیات علمی گروه جغرافیای انسانی

 

مجری

عنوان طرح

علیرضا دربان استانه

عوامل موثر بر تولید پسماند خانگی روستایی مطالعه موردی شهرستان شهریار

محمد امین خراسانی

تحلیل و ارزیابی تطبیقی زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین از دیدگاه ساکنان و مدیران محلی

سیدعباس رجائی

تحلیل فضایی فرایندهای شهرنشینی در مناطق کلان شهری کشور با تاکید بر مدل شهرنشینی متغیر

مجتبی  قدیری معصوم

بررسی روند افزایش دانش آموختگان تحصیلات عالی در سطح استانهای کشور طی سالهای 75-1335

محمدرضا رضوانی

تحلیل تفاوتهای مکانی در توسعه نواحی روستایی استان زنجان

سعید زنگنه شهرکی

تحلیل چگونگی بکارگیری رشد هوشمند شهری با تاکید بر کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: شهر یزد

محمدرضا رضوانی

پیوندهای روستایی-شهری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی سالمندان در نواحی روستایی و شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور

فضیله  دادور

راهبرد توسعه گردشگری فرهنگی در دهستان فشافویه با تاکید بر روستای کلین

مهدی  قرخلونره

راهبردهای توسعه سایتهای گردشگری (مورد تفرجگاه گورچین قلعه شهرستان ارومیه

محمدرضا رضوانی

اثرات تسهیلات اعتباری دولتی بر مقاوم سازی مساکن روستایی (مورد: بخش وراوی شهرستان مهر

علیرضا دربان استانه

ساماندهی نظام مدیریت محلی در روستاهای کوچک و پراکنده مطالعه موردی: روستاهای کوچک و پراکنده استان ایلام

احمد پوراحمد

بررسی حقوق گردشگران در ایران

احمد پوراحمد

باز آفرینی در بافتهای فرسوده شهری کشور در جستجوی معنا ومفهوم

احمد پوراحمد

بررسی کاربری اراضی شهری در ایران مطالعه موردی : شهر دو گنبدان

محمدرضا رضوانی

سنجش درجه روستاگرایی با استفاده از مدل تاپسیس فازی در شهرستان خدابنده

سیدحسن  مطیعی لنگرودی

بررسی عوامل موثر بر توسعه بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان

محمدرضا رضوانی

ارزیابی عملکرد دهیاری ها و عوامل موثر بر آن-مطالعه موردی استان گلستان

حسین  حاتمی نژاد

سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای میانی کشور و شیوه های مداخله در بافت آنها – نمونه موردی بجنورد

محمدرضا رضوانی

نیازسنجی اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده جغرافیا ی دانشگاه تهران و نقش کتابخانه دانشکده در تامین آن

احمد پوراحمد

ویژگیهای جغرافیایی مدیریت فضای سبز شهر تهران مطالعه موردی منطقه 9 شهری تهران

محمدرضا رضوانی

توسعه وسنجش شاخص های کیفیت شهری مورد مطالعه شهرنورآباداستان لرستان

مجتبی  قدیری معصوم

بررسی تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن

احمد پوراحمد

بررسی سلسله مراتب مطلوب سکونتگاههای روستایی

احمد پوراحمد

اکولوژی اجتماعی جرایم شهری تهران

احمد پوراحمد

روند رشد و توسعه کلان شهرهای کشور-مطالعه موردی شهر مشهد

احمد پوراحمد

بررسی برنامه نوسازی و بهسازی شهری کشور

مجتبی  قدیری معصوم

موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های توسعه - مطالعه مقایسه ای روستاهای سماله و صلیعه استان خوزستان

محمدرضا رضوانی

تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی-مورد دهستان خاوه شمالی شهرستان دلفان

سیدحسن  مطیعی لنگرودی

بررسی و تحلیل رکود چایکاری در ایران-مطالعه موردی: چایکاری در شهرستان لنگرود

محمدرضا رضوانی

پایداری مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی ( ناحیه روستایی و کوهستانی شمال استان تهران)

محمدرضا رضوانی

تحلیل روند ایجاد گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شمال تهران (مورد: ناحیه روستایی طالقان)

محمدرضا رضوانی

تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی-کالبدی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی و کوهستانی شمال استان تهران

محمدرضا رضوانی

بررسی تطبیقی سیاستهای توسعه گردشگری روستایی در ایران و کشورهای توسعه یافته

حسین  حاتمی نژاد

رویکردی به سکونتگاه های غیر رسمی در مشهد

مجتبی  قدیری معصوم

تقسیم بندی گرایشهای علم جغرافیا در سال 2000

مهدی  قرخلونره

ارائه مدلی جهت بازتوزیع امکانات و خدمات در شهر اهواز

حسنعلی  فرجی سبکبار

مقایسه وارائه الگوی مناسب برای مکانیابی مطالعه موردی شهرستان قوچان

سیدعلی  بدری

بررسی میزان اثر بخشی واحد های گذرانده شده در کارآیی شغلی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته جغرافیا

سیدحسن  مطیعی لنگرودی

بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی روستاهای پایکوهی و ساحلی مطالعه موردی شهرستان لنگرود

سیدحسن  مطیعی لنگرودی

راهکارهای لازم برای کاهش تنگناها ومحدودیتهای اقتصادی ,زیستی روستاهای دره ای غرب شهرستان مشهد

مهدی  قرخلونره

چشم انداز مهاجرت به شهر تهران

مهدی  قرخلونره

بررسی چگونگی پیدایش. تکامل و وضعیت اقتصادی اجتمایی بخش حاشیه نشین اهواز

فضیله  دادور

نقش جوامع محلی در  توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی روستاهای منطقه کن

حسین  حاتمی نژاد

بررسی وارزیابی الگوی توزیع فضای سبز شهری نمونه موردی :مشهد

حسین  حاتمی نژاد

تحلیلی برنظام شهرنشینی در خوزستان

محمدرضا رضوانی

بررسی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی و کوهستانی شمال تهران

مجتبی  قدیری معصوم

ارزیابی تحولات اشتغال در فضای جغرافیایی روستاهای استان اصفهان