معرفی معرفی

با عنایت به آئین نامه ی مالی و معاملاتی دانشگاه تهران و هماهنگ بودن عملکرد مالی در کل دانشگاه و به تبع آن همکاری با سازمانهای مربوطه ( بازنشستگی ، تأمین اجتماعی ، دارایی ، نظام وظیفه ،بانکها و غیره ) بااتخاذ تدابیر لازم و بخشنامه هاو آئین نامه های واصله جهت ایجاد سرعت و دقت بیشتر زیر نظر معاون محترم اداری و مالی دانشکده و مدیرمحترم کل مالی دانشگاه تهران ، اجرا و اقدام می گردد.

بخش امور مالی دارای وظایف ذیل میباشد:

-حساب اختصاصی:

   -دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد وارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

  - دریافت درآمد شهریه ،  اجاره  و پرداخت حقوق و کسورات قرارداد معین وقراردادخدمتی حق التدریس –حق التحقیق اسناد هزینه و   ارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

-  بررسی کلیه اسناد اختصاصی ، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

-حساب عمومی:

-دریافت و پرداخت و هزینه اسناد طبق اعتبارات و تعهدات مصوب دانشگاه و پرداخت حقوق –حق التدریس –حق التحقیق و کسورات قانونی اعضای هیأت علمی ، پرسنل و امریه 

- دریافت و ثبت احکام حقوق و پی گیری تا حصول نتیجه و ارائه کسورات به حسابهای عمومی و دیسکتهای حقوق تا واریز آن  تهیه و تنظیم لیستهای کسورات و پرداخت و پیگیری تا ارائه مدارک اصلی به حساب عمومی

-  بررسی کلیه اسناد عمومی ، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

-حساب کمکها:

 -دریافت و پرداخت و هزینه اسنادکمکهای مردمی

- بررسی کلیه اسناد کمکها ، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

-حساب پژوهشی: 

- دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد پژوهشهای کاربردی اساتید و ارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

- دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد گرنت وگرنت اهدایی اساتید و ارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

- دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد قطبهای علمی وسرمایه ای ارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

- دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد طرح نوع ششم و ارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

- بررسی کلیه اسناد پژوهشی ، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

-بخش حساب سایر منابع:

- دریافت وپرداخت وهزینه اسناد سایر منابع غیر بودجه ای

- بررسی کلیه اسناد سایر منابع، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

-حساب تملک دارائیهای سرمایه ای:

-دریافت و پرداخت و هزینه ی اسناد وارسال به دانشگاه جهت واریز بدهی

- بررسی کلیه اسناد تملک ، تایید نهایی طبق قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه و دولت

- کارپردازی واموال:

- خرید –سفارش –استعلام  قیمت –ثبت اجناس خریداری شده وتحویل به واحد درخواست کننده