ضوابط عمومی کتابخانه ضوابط عمومی کتابخانه

 ساعات کار کتابخانه :

کتابخانه درطول هفته درروزهای شنبه تاپنجشنبه درساعات زیربازاست:

 1. بخش امانت از ساعت 8 صبح  لغایت 18 بعدازظهر
 2. بخش مرجع و نشریات از ساعت 8 صبح لغایت 18 بعد از ظهر
 3. بخش پایان نامه ها از ساعت 8 صبح لغایت 30/15 بعد از ظهر
 4. تالار قرائت از ساعت 8 صبح لغایت 18 بعد از ظهر
 5. روزهای پنجشنبه 8 الی13

 

 مقررات امانت کتاب :

 • دانشجویان دوره دکتری تخصصی، 10 جلد (کتابخانه مرکزی 3، کتابخانه دانشکده 5 و بین کتابخانه ای 2 جلد)  بهمدت حداکثر 4 هفته.  
 • دانشجویان کارشناسی ارشد 9 جلد (کتابخانه مرکزی2، کتابخانه دانشکده 5 و  بینکتابخانهای 2 جلد) حداکثربهمدت 3 هفته
 • دانشجویان دوره کارشناسی 7 جلد (کتابخانه مرکزی 2، کتابخانه دانشکده 3و  بینکتابخانهای 2 جلد) حداکثربه مدت 2 هفته  
 • اساتیددانشکده 10 جلد (کتابخانه مرکزی 2، کتابخانه دانشکده 6 و  بینکتابخانهای 2 جلد)  به مدت حداکثر 4 هفته  
 • کارکنان دانشکده 6 جلد (کتابخانه مرکزی2،کتابخانه دانشکده 2 و بین کتابخانهای 2)  حداکثربه مدت 2 هفته

 

جریمه دیر کرد کتاب :

     برای هر روز تاخیر مبلغ 500 ریال جریمه دیر کرد (تا 5 روز بدون احتساب تعطیلات) و پس از آن به ازای هر روز تاخیر 1000 ریال دریافت می گردد.افراد مشمول تاخیر تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت  کتاب محروم خواهدبود.   درصورت تکراردیرکرد (بیش  ازسهنوبت) امانت گیرنده علاوه برجریمه دیرکرد،بمدت یک نیمسال تحصیلی نیز از عضویت در کتابخانه محروم خواهد شد. در صورت تکرار دیر کرد،عضویت فرد باطل می‌گردد و مراتب به اطلاع سایر کتابخانه های دانشگاه نیز خواهد رسید.

جبران خسارت وارد شده به کتاب :

مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.

امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه­ای در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن مطالب و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع (به صورت پاره کردن، خط زدن، جدا کردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری صوتی و نرم افزارهای رایانه ای) ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول کتابخانه و کارشناس مربوطه می باشند.

چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد، موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگردانده و جریمه دیر کرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد، امانت گیرنده مکلف است از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی)، آنرابهکتابخانهتحویلدادهوعلاوهبرپرداختجریمهدیرکردباتشخیصمسئولکتابخانهمبلغی را نیز بعنوان خسارت وارده بپردازد. در نهایت چنانچه تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد بهای کتاب با توجه به کمیاب بودن تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می شود. هزینه های مربوط به فهرست نویسی آماده سازی و غیره نیز حسب نظر کتابخانه از وی دریافت می گردد.

در صورتی که عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم منابع کتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کند، مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و کارت عضویت وی نیز باطل می گردد. در موارد ضروری علاوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز بعمل خواهد آمد.

 

مقررات عمومی و آیین نامه انضباطی :

   به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه کلیه اعضاه موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند.

 • حفظ نظم و انضباط و سکوت در محیط کتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام کارهایی از قبیل تردد بی مورد در تالارها، راهروها،سالنها،ایجادسروصدای مختلف اکیدا" بپرهیزند.
 • عدم استفاده ازَ کارت دیگران و یا دادن کارت خود به دیگران جهت استفاده. ارائه خدمات فقط با کارت شناسایی معتبر و اصل کارت صورت میگیرد.
 • مطلع نمودن کتابداران (کتابخانه) در صورت کمبود و یا نبود منابع مورد درخواست.
 • عدم خروج غیرقانونی (بدون هماهنگی) منابع کتابخانه
 • استفاده از کامپیوترهای کتابخانه فقط جهت جستجوی منابع کتابخانه ای و پایگاههای اطلاعاتی است. لذا مقتضی است برای سایر موارد از مرکز کامپیوتر دانشکده در طبقات پنجم و ششم ساختمان شماره 2 استفاده گردد.