دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

روش ها و فنون تصمیم گیری

نام درس روش ها و فنون تصمیم گیری
کد درس 4804058
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز