دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مبانی سنجش از دور

نام درس مبانی سنجش از دور
کد درس 4820072
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز