دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

نام درس پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
کد درس 4803606
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز