دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری

نام درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری
کد درس 4802287
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز