دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

نام درس تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
کد درس 4802274
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز