دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تبیین اندیشه ها، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی

نام درس تبیین اندیشه ها، نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی
کد درس 4802191
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز