دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی

نام درس کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی
کد درس 4801464
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز