دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

نام درس روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
کد درس 4801271
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز