دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی

نام درس مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی
کد درس 4802300
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز