دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری

نام درس سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری
کد درس 4802381
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز