دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی

نام درس سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی
کد درس 4803086
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز