دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول و فیزیک سنجش از دور

نام درس اصول و فیزیک سنجش از دور
کد درس 4803202
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز