دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی

نام درس مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی
کد درس 4802309
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز