دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزیابی منابع طبیعی در آمایش نواحی روستایی

نام درس ارزیابی منابع طبیعی در آمایش نواحی روستایی
کد درس 4802361
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز