دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,401 - 1,415 از 1,415 نتیجه
از 71
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی 4801779 2 دکتری جغرافیا 54 سید محمد زمان زاده هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00)
اقلیم شناسی آماری 4801441 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید بازگیر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (16:00 - 18:00)
آمار و مدل سازی در ژئومورفولوژی 4801551 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 مهران مقصودی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 کارشناسی جغرافیا 02 علیرضا دربان استانه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید بازگیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
آب شناسی سطوح ارضی 4801557 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 ابوالقاسم گورابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هواشناسی 4801720 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 28 فرامرز خوش اخلاق هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 دکتری جغرافیا 52 مصطفی کریمی احمدآباد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی 4801503 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 53 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00)
مبانی نظری مخاطرات محیطی 4801274 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 53 ابراهیم مقیمی هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1396/10/24 (15:00 - 17:00)
اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی 4801553 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 ابراهیم مقیمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (15:00 - 17:00)
اندیشه ها و دیدگاه ها در تحول چهره زمین 4801349 2 دکتری جغرافیا 51 ابراهیم مقیمی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (15:00 - 17:00)
جغرافیای گردشگری 4801270 2 کارشناسی جغرافیا 01 فضیله دادور هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
جغرافیای گردشگری 4801270 2 کارشناسی جغرافیا 02 فضیله دادور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
مدیریت منابع آب ایران 4801237 2 کارشناسی جغرافیا 01 سید موسی حسینی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (16:00 - 18:00)
نمایش 1,401 - 1,415 از 1,415 نتیجه
از 71