دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,415 نتیجه
از 71
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 35 سیدکاظم علوی پناه هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00)
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 مجید کیاورز مقدم هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00)
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803202 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 سیدکاظم علوی پناه هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00)
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 کارشناسی جغرافیا 03 نجمه نیسانی سامانی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 03 سارا عطارچی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 02 فرشاد امیراصلانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 04 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 01 عطاءاله عبدالهی کاکرودی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
جغرافیا و راهبرد ملی 4802228 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 42 حسن کامران دستجردی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/30 (13:00 - 15:00)
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 01 ابوالقاسم گورابی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (15:00 - 17:00)
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 02 مهرنوش قدیمی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (15:00 - 17:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 02 مجید کیاورز مقدم هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 01 میثم ارگانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران 4804048 2 دکتری جغرافیا 44 بهادر زارعی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00)
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 44 بهادر زارعی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/23 (10:00 - 12:00)
نظریه های جغرافیای سیاسی 4804019 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 42 بهادر زارعی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/23 (10:00 - 12:00)
تاریخ تحولات ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804056 2 کارشناسی ارشد 44 رسول افضلی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00)
تاریخ تحولات ، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک 4804056 2 کارشناسی ارشد 42 رسول افضلی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00)
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803635 2 دکتری جغرافیا 33 علی درویشی بلورانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/26 (15:00 - 17:00)
سامانه های اطلاعات مکانی هوشمند 4803053 2 دکتری جغرافیا 33 میثم ارگانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/19 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 1,415 نتیجه
از 71