دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,681 - 1,700 از 1,705 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 کارشناسی جغرافیا 01 حسین حاتمی نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
فلسفه علم جغرافیا 4801187 2 کارشناسی جغرافیا 02 احمد پوراحمد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی 4801567 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 26 شیرین محمدخان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
جغرافیای سیاسی 4801066 2 کارشناسی جغرافیا 02 مرجان بدیعی ازنداهی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00)
روش های کمی در آب و هواشناسی 4801356 2 دکتری جغرافیا 52 علی اکبر شمسی پور هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00)
ژئومورفولوژی کواترنری ایران 4801791 2 دکتری جغرافیا 51 مجتبی یمانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00)
سنجش از دور و تکنیک های راداری در ژئومورفولوژی 4801350 2 دکتری جغرافیا 51 ابوالقاسم گورابی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در آب و هواشناسی 4801704 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 50 فرامرز خوش اخلاق هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (15:00 - 17:00)
روش تحقیق در مخاطرات محیطی 4801504 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 53 حسین محمدی هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
مخاطرات رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی 4801779 2 دکتری جغرافیا 54 سید محمد زمان زاده خسرقی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00)
اقلیم شناسی آماری 4801441 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید بازگیر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (16:00 - 18:00)
آمار و مدل سازی در ژئومورفولوژی 4801551 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 مهران مقصودی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 کارشناسی جغرافیا 01 سعید بازگیر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
آمار و احتمالات برای جغرافیا 2 4801003 2 کارشناسی جغرافیا 02 علیرضا دربان استانه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
آب شناسی سطوح ارضی 4801557 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 24 ابوالقاسم گورابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هواشناسی 4801720 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 28 فرامرز خوش اخلاق هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی 4801366 2 دکتری جغرافیا 52 مصطفی کریمی احمدآباد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک 4801701 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 50 قاسم عزیزی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
تکنیک ها و تحلیل های آمار فضایی 4801503 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 53 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00)
مبانی نظری مخاطرات محیطی 4801274 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 53 ابراهیم مقیمی هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1396/10/24 (15:00 - 17:00)
نمایش 1,681 - 1,700 از 1,705 نتیجه
از 86