دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,661 - 1,680 از 2,098 نتیجه
از 105
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری 4802829 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 32 محمد سلمانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
ریاضیات مقدماتی 4820047 2 کارشناسی جغرافیا 03 آرا تومانیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 4802644 2 کارشناسی جغرافیا 02 سعید زنگنه شهرکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00)
مدیریت کارآفرینی در برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی 4802266 2 دکتری جغرافیا 33 مجتبی قدیری معصوم هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
مخاطرات محیطی در گردشگری 4802831 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 32 سیدعلی بدری هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00)
توان های محیطی و اقتصاد فضای روستایی 4802406 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 مجتبی قدیری معصوم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
مبانی جغرافیای فرهنگی 4820062 2 کارشناسی جغرافیا 10 محمود واثق هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/07 (10:00 - 12:00)
مبانی جغرافیای فرهنگی 4820062 2 کارشناسی جغرافیا 01 حسن کامران دستجردی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی 4803644 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 فرشاد امیراصلانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
مبانی و سنجش قدرت ملی 4802542 2 کارشناسی جغرافیا 04 بهادر زارعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00)
مبانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 4803605 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 25 سعید حمزه هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 کارشناسی جغرافیا 02 مهرنوش قدیمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00)
مبانی هیدرولوژی 4820054 2 کارشناسی جغرافیا 03 سعید حمزه هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00)
مبانی جغرافیای روستایی 4820065 2 کارشناسی جغرافیا 04 محمدرضا رضوانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/07 (08:00 - 10:00)
مبانی جغرافیای گردشگری 4820063 2 کارشناسی جغرافیا 03 محمد سلمانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00)
مبانی جغرافیای شهری 4820064 2 کارشناسی جغرافیا 02 حسین منصوریان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
جغرافیا و راهبرد توسعه ملی 4804026 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 19 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
جغرافیای مرز 4804021 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 42 یاشار ذکی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
جغرافیای مرز 4804021 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 41 یاشار ذکی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00)
جغرافیای انتخابات 4802231 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 41 زهرا پیشگاهی فرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00)
نمایش 1,661 - 1,680 از 2,098 نتیجه
از 105