دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,966 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 کارشناسی جغرافیا 03 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (14:00 - 16:00) -
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 4820073 2 کارشناسی جغرافیا 02 سارا عطارچی هرهفته (10:00 - 12:00) -
ژئودزی عمومی 4803326 2 کارشناسی جغرافیا 03 محمدرضا جلوخانی نیارکی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ژئودایور سیتی 4801398 2 کارشناسی ارشد 11 مهران مقصودی هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظام های ژئوپلیتیک (منطقه ای و جهانی) 4802229 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 44 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته (08:00 - 10:00) -
جغرافیای انتخابات 4802543 2 کارشناسی جغرافیا 04 زهرا پیشگاهی فرد هرهفته (08:00 - 10:00) -
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 01 مجید کیاورز مقدم هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 03 علی درویشی بلورانی هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) -
نقشه برداری 4820070 2 کارشناسی جغرافیا 02 علی درویشی بلورانی هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) -
مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی 4801399 2 کارشناسی ارشد 11 منصور جعفربگلو هرهفته (14:00 - 16:00) -
ژئومورفولوژی و مدیریت فرسایش خاک 4801461 2 کارشناسی ارشد 11 ابوالقاسم گورابی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 4801396 2 کارشناسی ارشد 11 شیرین محمدخان هرهفته (14:00 - 16:00) -
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 4801396 2 کارشناسی ارشد 11 سید موسی حسینی هرهفته (14:00 - 16:00) -
ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی 4801397 2 کارشناسی ارشد 11 منصور جعفربگلو هرهفته (16:00 - 18:00) -
ژئومورفولوژی محوطه های فرهنگی 4801395 2 کارشناسی ارشد 11 مهران مقصودی هرهفته (08:00 - 10:00) -
ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران 4804064 2 کارشناسی ارشد 44 یاشار ذکی هرهفته (14:00 - 16:00) -
مبانی ژئوپلیتیک 4802541 2 کارشناسی جغرافیا 04 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته (10:00 - 12:00) -
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط و سیاست خارجی ایران 4804077 2 دکتری 44 سید عباس احمدی هرهفته (08:00 - 10:00) -
ژئوپلیتیک انسان گرا و صلح 4804031 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 44 حسن کامران دستجردی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران 4804076 2 دکتری 44 بهادر زارعی هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 21 - 40 از 1,966 نتیجه
از 99