دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 2,098 نتیجه
از 105
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مسکن و اسکان غیر رسمی 4802653 2 کارشناسی جغرافیا 02 حسین حاتمی نژاد هرهفته (10:00 - 12:00) -
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 دکتری 33 علی درویشی بلورانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 دکتری 33 سعید حمزه هرهفته (08:00 - 10:00) -
مدیریت یکپارچه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین 4802425 2 دکتری 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته (15:00 - 17:00) -
سامانه اطلاعات جغرافیایی هوشمند 4803083 2 دکتری 33 میثم ارگانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مدیریت سیاسی فضای بین المللی 4802551 2 کارشناسی جغرافیا 04 رسول افضلی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش شناسی آمایش سرزمین با رویکرد آینده پژوهی 4802422 2 دکتری 22 سیدعلی بدری | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
نقشه خوانی 4820069 2 کارشناسی جغرافیا 03 عطاءاله عبدالهی کاکرودی | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
نقشه خوانی 4820069 2 کارشناسی جغرافیا 02 سارا عطارچی | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
نقشه خوانی 4820069 2 کارشناسی جغرافیا 01 عطاءاله عبدالهی کاکرودی | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
روش شناسی های نوین و آینده پژوهی در جغرافیای سیاسی 4804070 2 دکتری 44 زهرا پیشگاهی فرد | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
آسیب شناسی توسعه شهری در ایران 4802372 2 دکتری 22 حسین حاتمی نژاد هرهفته (13:00 - 15:00) -
بنیان های فلسفی روش شناسی پژوهش 4802359 2 دکتری 22 سیدعلی بدری | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) -
فلسفه و تحلیل بنیان های نظری آمایش سرزمین 4802421 2 دکتری 22 کرامت اله زیاری هرهفته (08:00 - 10:00) -
فتوگرامتری 4803342 2 کارشناسی جغرافیا 03 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (08:00 - 10:00) -
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی 4804071 2 دکتری 44 رسول افضلی هرهفته (10:00 - 12:00) -
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک فضای مجازی 4804071 2 دکتری 44 مرجان بدیعی ازنداهی هرهفته (10:00 - 12:00) -
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 کارشناسی جغرافیا 04 یاشار ذکی هرهفته (13:00 - 15:00) -
جغرافیای سیاسی جهان اسلام 4802119 2 کارشناسی جغرافیا 04 سید عباس احمدی هرهفته (08:00 - 10:00) -
جغرافیای سیاسی دریاها 4804008 2 دکتری جغرافیا 44 حسن کامران دستجردی هرهفته (13:00 - 15:00) -
نمایش 21 - 40 از 2,098 نتیجه
از 105