دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 2,616 نتیجه
از 131
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت در سازمان های گردشگری 4802439 2 دکتری 22 نادر سید امیری هرهفته (08:00 - 10:00) -
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی 4803608 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 آرا تومانیان هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) -
فنون تصمیم گیری و آینده پژوهی در طبیعت گردی 4802473 2 کارشناسی ارشد 22 علیرضا دربان استانه هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) -
مدلهای تصمیم گیری و آینده پژوهی در برنامه ریزی گردشگری 4802461 2 کارشناسی ارشد 22 علیرضا دربان استانه هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش ها و فنون تصمیم گیری 4804058 2 کارشناسی ارشد 44 حسنعلی فرجی سبکبار هرهفته (08:00 - 10:00) -
برنامه ریزی و مدیریت مقصد 4802464 2 کارشناسی ارشد 22 محمدرضا رضوانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
کارگاه برنامه ریزی مقصد 4802469 2 کارشناسی ارشد 22 ندا زرندیان هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 33 میثم ارگانی هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) -
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 علی درویشی بلورانی هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
مدل های رقومی زمین 4803609 2 کارشناسی ارشد جغرافیا 30 نجمه نیسانی سامانی هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 01 ابوالقاسم گورابی هرهفته (13:00 - 15:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 03 ابوالقاسم گورابی هرهفته (08:00 - 10:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 02 معصومه مقبل هرهفته (10:00 - 12:00) -
ارزیابی توان اکولوژیک در طبیعت گردی 4802470 2 کارشناسی ارشد 22 حسین منصوریان هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در نواحی روستایی 4802394 2 کارشناسی ارشد 22 محمدرضا رضوانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
برنامه ریزی کیفیت محطی در طبیعت گردی 4802474 2 کارشناسی ارشد 22 مهران مقصودی هرهفته (15:00 - 17:00) -
ارزیابی سیاست های زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در ایران 4802386 2 کارشناسی ارشد 22 کرامت اله زیاری هرهفته (08:00 - 10:00) -
ارزیابی منابع طبیعی در آمایش نواحی روستایی 4802361 2 دکتری 22 محمد امین خراسانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
یادگیری تجربی 4820088 3 کارشناسی 03 علی درویشی بلورانی هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
یادگیری تجربی 4820088 3 کارشناسی 01 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
نمایش 21 - 40 از 2,616 نتیجه
از 131