دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,098 نتیجه
از 105
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های پیشرفته پژوهش در گردشگری 4802437 2 دکتری 22 احمد پوراحمد هرهفته (15:00 - 17:00) -
تحلیل و پیش نگری تغییرات آب و هوایی 4801476 2 دکتری 11 معصومه مقبل هرهفته (08:00 - 10:00) -
تحلیل نظریه های برنامه ریزی شهری 4802369 2 دکتری 22 کرامت اله زیاری هرهفته (08:00 - 10:00) -
سنجش از دور کاربردی 4803337 2 کارشناسی جغرافیا 03 سعید حمزه هرهفته (13:00 - 15:00) -
ژئواستراتژی 4804072 2 دکتری 44 کیومرث یزدان پناه درو هرهفته (10:00 - 12:00) -
شهرها و شهرک های جدید 4802641 2 کارشناسی جغرافیا 02 کرامت اله زیاری هرهفته (10:00 - 12:00) -
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 03 علی اکبر شمسی پور هرهفته (15:00 - 17:00) -
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 02 مصطفی کریمی احمدآباد هرهفته (10:00 - 12:00) -
آب و هوای ایران 4820077 2 کارشناسی جغرافیا 01 فرامرز خوش اخلاق هرهفته (13:00 - 15:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 03 ابوالقاسم گورابی هرهفته (08:00 - 10:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 01 ابوالقاسم گورابی هرهفته (13:00 - 15:00) -
زمین در فضا 4820049 2 کارشناسی جغرافیا 02 معصومه مقبل هرهفته (10:00 - 12:00) -
ارزیابی منابع طبیعی در آمایش نواحی روستایی 4802361 2 دکتری 22 محمد سلمانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
تبیین نظریه های جغرافیایی برنامه ریزی روستایی 4802358 2 دکتری 22 محمد امین خراسانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 02 سیدیوسف عرفانی فرد هرهفته (10:00 - 12:00) -
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 01 عطاءاله عبدالهی کاکرودی هرهفته (08:00 - 10:00) -
مبانی سنجش از دور 4820072 2 کارشناسی جغرافیا 03 سارا عطارچی هرهفته (13:00 - 15:00) -
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 02 مهرنوش قدیمی هرهفته (13:00 - 15:00) -
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 03 محمد سلمانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
جغرافیای خاک ها 4820055 2 کارشناسی جغرافیا 01 ابوالقاسم گورابی هرهفته (15:00 - 17:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,098 نتیجه
از 105