اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدلسازی GIS در مطالعات شهری و روستایی

نام درس مدلسازی GIS در مطالعات شهری و روستایی
کد درس 4803078
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز