اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

سنجش از دور حرارتی، نظریه ها و الگوریتم ها

نام درس سنجش از دور حرارتی، نظریه ها و الگوریتم ها
کد درس 4803211
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز