اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی

نام درس سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی
کد درس 4803054
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز