اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی

نام درس تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی
کد درس 4801369
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز