اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی

نام درس فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه روستایی
کد درس 4802192
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز