اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS

نام درس تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS
کد درس 4801294
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز