اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113540
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور GIS 4803351 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
مدل های رقومی زمین 4803609 2 25 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
مدل های رقومی زمین 4803609 2 26 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803602 2 30 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های مطالعات شهری و روستایی 4803643 2 30 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نقشه برداری 4820070 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803602 2 25 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803602 2 30 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول و فیزیک سنجش از دور 4803602 2 26 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور GIS 4803351 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 21 - 30 از 30 نتیجه
از 2