اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری

نام درس اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری
کد درس 4802829
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز