اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت بحران در نواحی روستایی

نام درس مدیریت بحران در نواحی روستایی
کد درس 4802750
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز