اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین

نام درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در آمایش سرزمین
کد درس 4802341
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز