اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی

نام درس سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی
کد درس 4802301
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز