اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه نویسی سنجش از دور و GIS

نام درس برنامه نویسی سنجش از دور و GIS
کد درس 4803067
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز