اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور

نام درس تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور
کد درس 4803631
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز