اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور GIS

نام درس مبانی تهیه نقشه های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور GIS
کد درس 4803351
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز