اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی

نام درس کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی
کد درس 4801322
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز