اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی

نام درس روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی
کد درس 4801373
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز