گروه جغرافیایی سیاسی گروه جغرافیایی سیاسی

 

دکتر حسن کامران

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

اطلاعات تکمیلی

  

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: zfard@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدباقر قالیباف

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mghalibaf@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 
 

دکتر رسول افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: علوم سیاسی

ایمیل: rafzali@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر مرجان بدیعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: mbadiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر کیومرث یزدان پناه 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: kyazdanpanah@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 دکتر بهادر زارعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: b.zarei@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 
 
دکتر یاشار ذکی 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: yzaki@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر محمود واثق 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mahmoodvasegh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

     دکتر سید عباس احمدی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی