الاسيت ببليشر

Return to Full Page
« عودة

مراقبت از کارت دانشجویی

مراقبت از کارت دانشجویی:

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ در حفظ و نگهداری کارت دانشجویی خود دقت نمایید. در صورت مخدوش و ناخوانا شدن کارت، در زمان فراغت از تحصیل دانشجو  ملزم به پرداخت هزینه و درخواست کارت المثنی می باشد.                معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده