نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

-خبر ویژه: افتتاح ايستگاه هواشناسي دانشكده جغرافيا

خبر ویژه: افتتاح ايستگاه هواشناسي دانشكده جغرافيا

ایستگاه هواشناسی خودكار دانشكده جغرافیا روز یكشنبه مورخ 6/7/93 با حضور آقایان دكتر محمدرضا رضوانی معاون پژوهشی دانشكده جغرافیا، دكتر قاسم عزیزی سرپرست آزمایشگاه پالئوكلیماتولوژی، دكتر ابوالقاسم گورابی معاون اداری و مالی دانشكده جغرافیا، دكتر منصور جعفربیگلو مدیر گروه جغرافیای طبیعی، دكتر مهران مقصودی رئیس موسسه جغرافیا، دكتر مجتبی یمانی سرپرست آزمایشگاه ژئومورفولوژی و مهندس علیرضا محمدی رئیس آزمایشگاه های جغرافیا به همراه كارشناسان آزمایشگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

این مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار مجهز به سنسورهای اندازه گیری ویژگی های هوا همچون دما، رطوبت، فشار، سمت و سرعت باد، تابش، باران و دمای خاك می باشد. همچنین این مجموعه جهت ثبت داده ها با فاصله زمانی یك دقیقه تا هر فاصله زمانی مورد نظر قابل تنظیم بوده و قادر است با توجه به تنظیمات انجام شده از 6 ماه تا چندین سال داده ها را در حافظه خود ذخیره نماید. از آنجا كه مجموعه ایستگاه هواشناسی خودكار قابل حمل بوده ، این امكان را دارد كه در مناطق مورد نظر نصب شده و ثبت داده ها را انجام دهد.

علاقه مندان جهت بازدید از این مجموعه می توانند با آقای موسی آقاجانی كارشناس آزمایشگاه (شماره تلفن 61113353) هماهنگی نمایند