نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتب دکتر سید کاظم علوی پناه

 

دکتر سید کاظم علوی پناه

 

 

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1392

نوبت چاپ:چهارم

تعداد صفحات: 438

 

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1394

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 293

نام نویسندگان : سید کاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، عمار رفیعی امام

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1387

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 451

نام نویسندگان : آ. م. چندرا- س. ک. گوش

مترجمان: سید کاظم علوی پناه¸ مسلم لدنی

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1394

نوبت چاپ:دوم

تعداد صفحات: 380274

نام نویسندگان : مارکوس بورنگیسر، ویلیام اس . هانگیت، راسل واتکینز

مترجمان: سید کاظم علوی پناه¸ مسعود مینایی ¸حسین نصیری

ناشر: نوربخش

سال چاپ:1389

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 192

نام نویسندگان: گرسیلا مترنیچ، جی آلفرد زینک

مترجمان: سید کاظم علوی پناه، حمید رضا متین فر، هادی عبدالعظیمی

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1392

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 526

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1387

نوبت چاپ:دوم

تعداد صفحات:522

نام نویسنده: سید کاظم علوی پناه

ناشر: دانشگاه تهران

سال چاپ:1388

نوبت چاپ:یکم

تعداد صفحات: 782