نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

 

دروس ترمی کارشناسی ارشد ژئو-هیدرولوژی

1ـ دروس پایه مشترک

کد درس

نام درس

استاد

1

اندیشه­های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی

جغرافیدان ـ ژئومورفولوگ

2

روش­ها و تکنیک ها در ژئومورفولوژی

جغرافیدان ـ ژئومورفولوگ

3

آمار و مدل­سازی در ژئومورفولوژی

جغرافیدان متخصص آمار

4

کاربرد GIS در ژئومورفولوژی

جغرافیدان متخصص در GIS

5

تهیه و تفسیر نقشه­های ژئومورفولوژی

کارتوگراف ـ ژئومورفولوگ

 

 

2ـ دروس تخصصی  گرایش هیدرولوژی

کد درس

نام درس

استاد

1

آب­شناسی کارست

ژئومورفولوگ

2

آب شناسی سطوح زیرزمینی

ژئومورفولوگ ـ هیدرولوژیست

3

اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب

جغرافیدان

4

مدل سازی هیدرواقلیمی

ژئومورفولوگ ـ اقلیم شناس

5

هیدرومتئورولوژی

ژئومورفولوگ ـ اقلیم شناس

6

مدیریت منابع آب با تأکید بر ایران

جغرافیدان

7

هیدروژئومورفولوژی ایران

ژئومورفولوگ ـ اقلیم شناس

8

 

 

 

 

دروس ترمی کارشناسی ارشد ژئو- برنامه ریزی محیطی

1ـ دروس پایه مشترک

کد درس

نام درس

استاد

1

اندیشه­های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی

جغرافیدان ـ ژئومورفولوگ

2

روش­ها و تکنیک ها در ژئومورفولوژی

جغرافیدان ـ ژئومورفولوگ

3

آمار و مدل­سازی در ژئومورفولوژی

جغرافیدان متخصص آمار

4

کاربرد GIS در ژئومورفولوژی

جغرافیدان متخصص در GIS

5

تهیه و تفسیر نقشه­های ژئومورفولوژی

کارتوگراف ـ ژئومورفولوگ

 

 

2ـ دروس تخصصی  گرایش برنامه ریزی محیطی

کد درس

نام درس

استاد

1

ژئومورفولوژی کارست

ژئومورفولوگ

2

ژئومورفولوژی جریانی

ژئومورفولوگ

3

تحلیل­های رقومی و تصویری و پردازش تصاویر ماهواره­ای در ژئومورفولوژی

ژئومورفولوگ متخصص در GIS

4

اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب

جغرافیدان

5

خاک  و منابع ارضی

جغرافیدان طبیعی

6

محیط های کواترنری و ارزیابی زیست محیطی

ژئومورفولوگ

7

مخاطرات زمینی و مدیریت محیط

جغرافیدان

8

واحدهای ژئومورفولوژی ایران با تأکید بر توان های محیطی

ژئومورفولوگ