نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

دروس ترمی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی ـ گرایش طبیعی

1ـ دروس جبرانی

کد درس

نام درس

استاد

1

فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا

جغرافیدان

2

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

کارتوگراف

3

نواحی جغرافیایی ایران

جغرافیدان

 

 

2ـ دروس پایه مشترک

کد درس

نام درس

استاد

1

انسان، محیط و مکتب­های جغرافیایی

جغرافیدان

2

بنیادهای نظری در مخاطرات محیطی

جغرافیدان

3

تکنیک­ها و تحلیل­های آمار فضایی

جغرافیدان متخصص آمار

4

روش تحقیق در مخاطرات محیطی

جغرافیدان

5

کاربرد سنجش از دور و GIS در مخاطرات محیطی

جغرافیدان متخصص در سنجش از دور

 

 

2ـ دروس تخصصی گرایش طبیعی

کد درس

نام درس

استاد

1

مخاطرات زیست محیطی

جغرافیدان طبیعی

2

اصول و روش های ارزیابی پیامدهای مخاطرات طبیعی

جغرافیدان طبیعی

3

مدیریت بحران و ریسک در مخاطرات طبیعی

جغرافیدان طبیعی

4

پهنه بندی مخاطرات طبیعی ایران

جغرافیدان طبیعی

5

مخاطرات ژئومورفولوژی

ژئومورفولوگ

6

مخاطرات اقلیمی

اقبلم شناس

7

مخاطرات هیدرولوژیک

هیدرولوگ

8

اصول و روش های پهنه بندی مخاطرات طبیعی

جغرافیدان طبیعی

 

 

2ـ دروس تخصصی گرایش انسانی

کد درس

نام درس

استاد

1

مخاطرات زیست محیطی

جغرافیدان طبیعی

2

اصول و روش های ارزیابی پیامدهای مخاطرات انسانی

جغرافیدان سیاسی

3

مدیریت سیاسی بحران و مخاطرات انسانی

جغرافیدان طبیعی

4

پهنه بندی مخاطرات انسانی ایران

جغرافیدان انسانی

5

ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مخاطرات محیطی

جغرافیدان انسانی

6

تهدیدات نظامی، امنیتی و محیطی

جغرافیدان انسانی

7

اصول و روش های کاهش مخاطرات انسانی

جغرافیدان انسانی

8

اصول و روش های پدافند غیرعامل

جغرافیدان