نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

معرفی به نهادها یا ادارات برای دریافت هر نوع داده

مقرر گردید از این پس تقاضای دانشجویان مبنی بر معرفی به نهادها یا ادارات برای دریافت هر نوع داده یا اطلاعاتی، نخست به تأیید استاد راهنمای رساله یا درس برسد و سپس اقدام گردد