نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعات قرآنی

 سلام علكيم

       احتراماً به استحضار مي رساند معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در نظر دارد از محل اعتبار سنواتي منشور توسعه فرهنگ قرآني از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مرتبط با مطالعات قرآني حمايت نمايد، لذا مستدعيست دستور فرمائيد مطابق جدول پيوست موارد مشمول دريافت حمايت آن واحد به اداره كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي ارسال گردد. بديهي است پس از دريافت گزارش واحدها،كميته اي تحت عنوان كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني  مطابق جدول پيوست امتياز دهي و ميزان حمايت از هر يك از پايان نامه ها و رساله ها را تعيين خواهد نمود. ضمناً

1- پايان نامه هايي كه در بازه زماني فروردين تا مهر 94 پروپزال آنها تصويب شده باشد مي تواند از حمايت مذكور برخوردار شود .

2-پايان نامه/ رساله هايي كه بين رشته اي باشد يا بواسطه كاربردي بودن مورد حمايت نهاد وسازمانهاي ديگر باشد از اولويت برخوردار خواهد بود.

3- حداكثر فرصت دفاع از پايان نامه ها و رساله هاي متقاضي بهره مندي از حمايت مذكور به ترتيب پايان مهر 95 و مهر 96 مي باشد.

4- تصوير پروپزال هر يك از پايان نامه ها و رساله ها به انضمام فرم پيوست ارسال گردد.

5-- كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني مركب است از متخصصيني از هر يك از حوزه هاي هنر و علوم انساني ، علوم پايه ، كشاورزي ، فني و مهندسي ، پزشكي و يك نفر متخصص در حوزه مطالعات قرآني .