نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ترمی دروس کارشناسی ارشد رشته های آب و هواشناسی

                       

 

 

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی همدیدی

 

ترم 1

ترم 2

تزم 3

کارگاه برنامه نویسی / مشترک

مدل های آب و هواشناسی / مشترک (مجزا)

سینوپتیک ایران / تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی محیط / مشترک

روش تحقیق / مشترک

تحلیل سینوپتیک مخاطرات / تخصصی

آمار پیشرفته / مشترک

هیدرولوژی / مشترک

تحلیل و طبقه بندی الگوهای جوی / تخصصی

کاربرد سنجش از دور.../ مشترک

مبانی سینوپتیک / مشترک

 

آب و هواشناسی دینامیک  / تخصصی تهیه و تحلیل نقشه و نمودارهای هوا / تخصصی

 

 

 

 

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شهری

 

ترم 1

ترم 2

تزم 3

کارگاه برنامه نویسی / مشترک

مدل های آب و هواشناسی /  مشترک (مجزا)

آلودگی هوا و جزایر حرارتی / تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی محیط / مشترک

روش تحقیق / مشترک

طراحی اقلیمی شهر / تخصصی

آمار پیشرفته / مشترک

هیدرولوژی / مشترک

مخاطرات آب و هوای شهر / تخصصی

کاربرد سنجش از دور.../ مشترک

مبانی سینوپتیک / مشترک

 

هیدرولوژی و آب و هواشناسی شهری/ تخصصی

میکرو کلیمای شهری / مشترک

 

 

 

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کشاورزی

 

ترم 1

ترم 2

تزم 3

کارگاه برنامه نویسی / مشترک

مدل های آب و هواشناسی /  مشترک (مجزا)

فنولوژی / تخصصی

مدیریت و برنامه ریزی محیط / مشترک

روش تحقیق / مشترک

اکولوژی گیاهان زارعی / تخصصی

آمار پیشرفته / مشترک

هیدرولوژی / مشترک

نابهنجاری آب و هوایی در کشاورزی / تخصصی

کاربرد سنجش از دور.../ مشترک

مبانی سینوپتیک / مشترک

 

میکرکلیماتولوژی محیطی / تخصصی

روشهای مطالعه آگرو کلیمایی/تخصصی

 

 

 

کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ماهواره ای

 

ترم 1

ترم 2

تزم 3

کارگاه برنامه نویسی / مشترک

مدل های آب و هواشناسی /  مشترک (مجزا)

کاربرد سنجش از دور.../ مشترک (مجزا)

مدیریت و برنامه ریزی محیط / مشترک

روش تحقیق / مشترک

سنجش از دور و مخاطرات اقلیمی / تخصصی

آمار پیشرفته / مشترک

هیدرولوژی / مشترک

آب و هواشناسی ماهواره ای / تخصصی

آب و هواشناسی دینامیک  / تخصصی (مشترک با سینوپتیک)

مبانی سینوپتیک / مشترک

 

اصول فیزیک سنجش از دور/تخصصی

پردازش رقومی تصاویر / تخصصی